“مینی واش جنرال تکنیک” عاملی موثر برای جلوگیری از انتشار باکتری ها